+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Projekty budowlane

Projekt budowlany jest to opracowanie projektowe stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.  Każdy projekt budowlany powinien spełniać wymagania, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z późniejszymi zmianami) i jest sporządzany w oparciu o wymagane dokumenty formalno-prawne, które należy  uzyskać.
Projekt budowlany jest sporządzany w czterech egzemplarzach:
- dwa egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego zostają w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę ( jeden  zostaje w archiwum tego urzędu a drugi jest przekazywany do właściwego organu nadzoru budowlanego),
- dwa egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego otrzymuje Inwestor (jeden z nich przekazuje kierownikowi budowy i przez cały okres trwania planowanej inwestycji znajduje się on na placu budowy).

Projekt budowlany stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
Decyzja o pozwoleniu na budowę jest dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie złożonego projektu budowlanego.
Zatwierdzenie projektu budowlanego może również zostać wydane w formie odrębnej decyzji administracyjnej (przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) jednak w praktyce taka procedura zwykle nie jest stosowana. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego wydana odrębnie jest ważna przez czas w niej określony - maksymalnie 1 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wielobranżowego projekty budowlane składają się z dwóch części:

  • Projektu zagospodarowania terenu.
  • Projektu architektoniczno – budowlanego.


Każda z powyższych części  zawiera wymagane dokumenty formalno- prawne, uzgodnienia, część opisową i rysunkową.
Zawartość  projektów budowlanych  może się różnić w zależności od specyfiki oraz charakteru planowanej inwestycji, uwarunkowań lokalnych, obowiązujących przepisów oraz wymagań Zamawiającego / Inwestora.
Projekt budowlany indywidualny  sporządzany jest zgodnie z Państwa wytycznymi w oparciu o uzgodniony wspólnie program funkcjonalno - użytkowy.

Projekt ten powstaje we współpracy z Inwestorem i wymaga zaangażowania na etapie uzgadniania  koncepcji. Daje dużo satysfakcji ponieważ jest „szyty na miarę” potrzeb i upodobań Inwestora. W przypadku nowej zabudowy projekt indywidualny daje  niepowtarzalną możliwość dopasowania  go m.in. do  nietypowego kształtu, gabarytów i ukształtowania terenu inwestycji.

Niektóre inwestycje, takie jak np. przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów,  ze względu na swój charakter wymagają opracowania projektu indywidualnego.

Termin i cena opracowania projektu budowlanego ustalana jest indywidualnie.