+48 532 773 737
biuro@creo-tech.pl
Creo-Tech Zduńska Wola - Architekt, aranzacja wnętrz, projekty budowlane

Koordynacja formalno-prawna

Niezbędne do rozpoczęcia procesu projektowania inwestycji , która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych jest pozyskanie różnych dokumentów formalno-prawnych. Ich zakres uzależniony jest od skali i rodzaju planowanej inwestycji a także uwarunkowań lokalnych oraz obowiązujących przepisów.

Przed przystąpieniem do projektu budowlanego, należy dokładnie przeanalizować uwarunkowania, tj. zarówno możliwości jak i ograniczenia wynikające z lokalizacji inwestycji. W tym celu niezbędne jest uzyskanie:
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jeżeli dany samorząd (gmina, miasto) takiego planu nie posiada wtedy konieczne jest pozyskanie:
- decyzji o warunkach zabudowy.

Są to bardzo istotne dokumenty, stanowiące  np. o:

 • dopuszczalnej (w danej lokalizacji) funkcji terenu i zabudowy (np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna )
 • formie zabudowy (dopuszczalnej wysokości, liczby kondygnacji, kąta nachylenia połaci dachowych itd.)
 • zapisach dotyczących infrastruktury technicznej
 • konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń, uzgodnień itd.


Równolegle należy skompletować  dokumenty takie jak :

 • dane Inwestora
 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (akt notarialny, umowa dzierżawy, odpis z księgi wieczystej)
 • kopię  mapy zasadniczej
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów.


Analizując możliwości inwestycyjne działki należy wziąć pod uwagę kwestię doprowadzenia infrastruktury technicznej do projektowanego obiektu, (prądu, wody, odprowadzenia ścieków, gazu, połączenia z drogą publiczną).


Po analizie uwarunkowań wynikających z lokalizacji inwestycji , a także  zebraniu podstawowych dokumentów, Inwestor zleca wybranemu geodecie wykonanie:
- mapy do celów projektowych.

Mapa ta jest konieczna do sporządzenia projektu zagospodarowania działki -  integralnej części projektu budowlanego. Jest ona również niezbędna w procesie projektowym ( z tej mapy można odczytać  dokładny przebieg granic, rzędne terenu, uzbrojenie działki, sąsiedztwo, itp.).
Aby możliwe było sporządzenie projektu budowlanego a tym samym pozyskanie pozwolenia na budowę , trzeba również uzyskać od odpowiednich jednostek zapewnienia dostaw  mediów oraz warunki włączenia się do ich sieci. I tak w zależności od potrzeb musimy uzyskać:

Oświadczenie o zapewnieniu dostaw i warunki przyłączenia do sieci

 • wodociągowej (gdy jej nie ma, wtedy możemy zaprojektować studnię indywidualną)
 • kanalizacyjnej (gdy jej nie ma, wtedy możemy zaprojektować zbiornik lub przydomową oczyszczalnię)
 • elektroenergetycznej
 • cieplnej (chyba, że przewiduje się ogrzewanie budynku z własnej kotłowni)
 • gazowej
 • oświadczenie właściwego zarządcy drogi (gminy, powiatu w zależności kto jest właścicielem, albo kto nią zarządza) o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.


Połączenie z drogą publiczną odbywa się poprzez zjazd.  Zjazd może być  już  istniejący w terenie, a jeżeli go nie ma, trzeba go zaprojektować. Zdarza się , że  działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, wówczas dostęp ten może być zapewniony poprzez ustanowienie drogi służebnej.  W takim przypadku potrzebna jest zgoda właściciela działki, na której ustanowiona jest służebność na korzystanie z takiego dojazdu.
Dokumenty opisane powyżej są zasadnicze ( podstawowe) do uzyskania aby możliwe było przystąpienie do sporządzania projektu.

Może się jednak okazać , że w dalszym etapie projektowym będą potrzebne np.:

 • badania geologiczne
 • uzgodnienie projektu zjazdu (w sytuacji gdy zjazd będzie projektowany)
 • informacja lub decyzja o wyłączeniu z działki lub części działki produkcji rolnej
 • uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • szereg innych uzgodnień, jeżeli będą wymagane (konserwator zabytków, rzeczoznawca p.poż, sanepid, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej itd.)


Aby można było złożyć  Projekt Budowlany w urzędzie musimy przygotować i dołączyć do niego:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę